Mesafeli Satış Sözleşmesi

Linea Pietra – Linea Pietra Ltd. Şti. İLE TÜKETİCİ arasındaki Sanal Ortamda Mesafeli Satış Sözleşmesi'dir.

 Madde - 1

İşbu mesafeli satış sözleşmesi, satıcının, TÜKETİCİ’ye satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun; Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini ve alım satımı yapılacak olan ürüne ve alım satım işlemine dair detaylı bilgileri ve tarafların alım satım konusundaki iradelerini kapsamaktadır.

 Madde - 2 SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı: Linea Pietra– LİNEA PİETRA LTD. ŞTİ.. (Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır)

Adresi: Efeler Mh. Koşuyolu Cad. No:131/B Buca/İZMİR

Vergi Dairesi ve No: Buca V.D.XXXXXXXXXX

Tel. : +90 543 534 03 68

Madde - 3 TÜKETİCİ BILGILERI

(Bundan sonra TÜKETİCİ olarak anılacaktır)

Adı -Soyadı/Unvanı: 

E-mail: 

Madde - 4 ALIM SATIMA KONU OLACAK ÜRÜN BİLGİLERİ:

Mal/Ürün veya Hizmetin; Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Adedi, Satış Bedeli ve Ödeme Sekli, aşağıda belirtildiği gibidir.

Ödeme Şekli ve Planı:

Teslimat Adresi : ..................

Teslim Edilecek Kişi: ....................

Fatura Adresi : .................

Yukarıda alım satıma konu olacak ürüne ilişkin, fiyat dahil taahhütler ............ tarihine kadar geçerlidir.

Madde - 5 GENEL HÜKÜMLER

5.1 - TÜKETİCİ, Madde 4'de belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgilendirmeyi okuyup bilgi sahibi olduğunu ve işbu sözleşme akdedilmeden önce gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

 5.2 - SATICI, TÜKETİCİ tarafından kendisine siparişin iletildiği günden itibaren en geç otuz gün içinde sipariş konusu ürünü TÜKETİCİ'ye veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa teslim edilmek üzere gönderecektir. 30 günlük süre TÜKETİCİ’ye daha önceden yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşuluyla en fazla on gün uzatılabilir. Ürünün teslimi hususunda 4. maddede yazan kargo ücreti TÜKETİCİ tarafından ödenir ya da bedeli TÜKETİCİ’den tahsil edilerek SATICI tarafından ödenir.

 

5.3 – SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.

 5.4 - Sözleşme konusu ürünün TÜKETİCİ'ye veya bildirdiği kişiye teslimatı için, ön bilgilendirme belgesinin TÜKETİCİ veya bildirdiği kişi tarafından imzalanmış ve satış bedelinin TÜKETİCİ tarafından ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 5.5 - SATICI mücbir sebepler nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu TÜKETİCİ’ye bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde TÜKETİCİ, söz konusu siparişinin iptal edilmesini ve/veya sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin, engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.

5.6 - SATICI siparişin onaylanması anında ve sonrasında depoda sipariş edilen ürünlerin stokta bulunmadığını tespit ederse, SATICI, TÜKETİCİ’nin ödediği bedelin iadesi için 7 iş günü içerisinde Banka’ya iade için talimat vererek, siparişin TÜKETİCİ’ye gönderimini, herhangi bir sebep ve gerekçe bildirmeksizin iptal edebilir. Bu durumda ürün bedeli TÜKETİCİ’den tahsil edilmeyecek ya da tahsil edilmiş ise iade edilerek sipariş iptal edilecektir. Ayrıca SATICI, TÜKETİCİ’yi derhal bilgilendirilecektir. TÜKETİCİ, ifa edilemeyen edim yerine her zaman, aynı kanalla başka bir ürün sipariş ederek satın alabileceğini beyanla, teslim edilmeyen ürün nedeni ile kendisine başka bir ürünün gönderilmesini veya bunun için kendisi ile irtibata geçilmesini istemediğini beyan eder.

5.7 - Teknik nedenlerle ürün stoklarının ya da ürün fiyatlarında olabilecek rakamsal hatalar nedeni ile SATICI sorumlu tutulamaz. Bu şekilde verilen siparişlerden SATICI’nın süresiz olarak cayma hakkı saklıdır. Bu konuda SATICI’dan herhangi bir talepte bulunulamaz.

 5.8 - Özel teklifler, promosyonlar veya indirimler belirtilen tarihe veya stoklar bitene dek geçerli olacaktır. SATICI site içerisinde verilen puan, indirim gibi özel haklar konusunda sistem kural ihlali, sistem hatası gibi olası durumlarda sipariş iptali yetkisine sahiptir. Bu konuda SATICI’dan herhangi bir talepte bulunulamaz.

 Madde - 6 CAYMA HAKKI:

Mesafeli sözleşmelerde tüketici, malı teslim aldığı veya malın gösterdiği adresteki 3. kişi/kuruluşa teslim edildiği tarihten itibaren on dört (14) gün içerisinde malı reddederek/iade ederek, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmesi yeterlidir.

 Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde SATICI'ya bu hakkın kullanıldığının faks veya elektronik posta veya iadeli taahhütlü mektup ile bildirimde bulunulması ve ürünün bu madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve zarar görmemiş olması şarttır.

Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya TÜKETİCİ'ye teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile satış faturası aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşması üzerine, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde ürün bedelinin TÜKETİCİ'nın banka hesabına veya kredi kartı hesabına iade edilmesi için SATICI ilgili banka nezdinde derhal girişimde bulunur. Ürün bedelinin iadesinde banka tarafındaki aksaklıklardan dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. Satış faturasının aslının gönderilmemesi durumunda TÜKETİCİ, SATICI tarafından kendisine gönderilecek olan taahhütnameyi imzalayacağını ve SATICI'ya göndereceğini kabul beyan ve taahhüt eder. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli TÜKETİCİ’ye aittir.

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Her türlü yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) ve her türlü kozmetik ürünlerinde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkânsızlaşması TÜKETİCİ’nin kusurundan kaynaklanıyorsa, SATICI’ya malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir. Bu durumda TÜKETİCİ, mal bedelinin tazmin kapsamında kendisine kısmen veya bütünü ile iade edilmeyeceğini bildiğini kabul eder.

 Madde – 7 YETKILI MAHKEME:

İşbu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda her yıl Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Aralık ayı içerisinde ilan edilen değere kadar TÜKETİCİ veya satıcının yerleşim yerindeki Kaymakamlık bünyesinde bulunan Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise İzmir Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

İşbu sözleşme 2 (iki) sayfadan ibaret olup, .............. tarihinde düzenlenmiştir. İşbu belge ile TÜKETİCİ, Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’in 5. Maddesinde yer alan tüm hususlarda ön bilgileri edindiğini, elektronik ortamda yazılı olarak kabul ve teyit etmekte ve siparişi onayladığı takdirde ödeme yükümü altına gireceğini bildiğini kabul ve beyan etmektedir.

Satıcı    Tüketici

Linea Pietra– LİNEA PİETRA LTD. ŞTİ.           ...........